• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne

Super Start – uruchomienie nowych miejsc przedszkolnych w Oławie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Okres realizacji projektu: 02.03.2020 r. - 30.09.2021 r.
Całkowita wartość projektu: 666 077,50 PLN
Kwota dofinansowania: 566 165,87 PLN
Źródło dofinansowania: 85% w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Oławie oraz poprawa jej jakości, a także zapewnienie równych szans rozwojowych i edukacyjnych dzieciom w wieku przedszkolnym, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miasto Oława oraz organizację zajęć dodatkowych edukacyjnych i specjalistycznych zapewniających rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, a także podniesienie ich kompetencji i wyrównanie deficytów.

Planowane efekty: W efekcie realizacji projektu zwiększy się liczba miejsc przedszkolnych podlegających pod Gminę Miasto Oława, a także nastąpi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych dzieci w zakresie komunikowania się w języku obcym oraz kompetencji społecznych oraz zwiększenie dostępności wykorzystania narzędzi TIK w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Informacje o projekcie i oferowane formy wsparcia
1. Projekt obejmuje następujące wsparcie:
  1. Organizacja i funkcjonowanie 2 nowych oddziałów przedszkolnych, po 25 dzieci na 1 oddział, poprzez m.in. dofinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczycieli, pomocy nauczycieli i pozostałej kadry oraz zakup wyposażenia: meble, sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne.
  2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc wychowania przedszkolnego w okresie 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r., w tym świadczenia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie, w godzinach od 6:30-16:00. Zapewnienie dzieciom całodziennego posiłku podczas pobytu, tj. śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
  3. Organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych mających na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji w okresie od października 2020 r. do sierpnia 2021 r. Realizacja zajęć zostanie poprzedzona przeprowadzoną diagnozą dzieci, w szczególności pod kątem zajęć specjalistycznych. W ramach zajęć dodatkowych prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowo-taneczne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia sensoryczne. Uczestnik projektu (dziecko) może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.
  4. Utworzenie placu zabaw i wyposażenie go w niezbędny, różnorodny sprzęt rekreacyjny.
2. Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 3 „Bajka” przy ul. 3 Maja 18 n/u w Oławie nie będą ponosić odpłatności związanych z pobytem i wyżywieniem dziecka w tej placówce przez okres 12 miesięcy tj. od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: