• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony miasto.olawa.pl

Urząd Miasta Oława zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miasto.olawa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa jest [Łukasz Komarnicki], [informatyk@um.olawa.pl]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu urzędu. Ta sama droga można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej zadanie, wskazanie, o która stronę internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego zadanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący zadanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Oławie znajdują się w kilku budynkach usytuowanych na terenie miasta Oława:

 1. Budynek główny przy Placu Zamkowym 15 w Oławie,
 2. Wydział Profilaktyki Uzależnień przy ul. Młyńskiej 12a w Oławie.
 3. Ratusz przy ul. Rynek 1 w Oławie,
 4. Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Rynek 25 w Oławie,

Budynek główny przy Placu Zamkowym 15

 • Teren wokół budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście główne znajduje się od strony Placu Zamkowego. Wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Drugie wejście do budynku znajduje się od pl. Piastów. Jest ono przygotowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Wejścia do budynku nie są zadaszone.
 • Schody w budynku nie mają platform dla niepełnosprawnych,
 • W budynku nie ma windy.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania klienta z pracownikiem na parterze. Osoby na wózkach mogą poruszać się jedynie na parterze budynku.
 • Nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Biuro podawcze i punkt obsługi interesanta znajduje się na parterze budynku.
 • Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
 • Na każdej kondygnacji znajduje się oznaczenie piętra.
 • W budynku pomieszczenia mają oznaczenia w alfabecie Brajla.
 • Budynek wyposażony jest w pętle indukcyjne.
 • Na ostatniej kondygnacji zamontowano materac ewakuacyjny.
 • Na pierwszym piętrze znajduje się kącik dla dzieci wyposażony w dostosowane meble i różnego typu zabawki.

Budynek przy ul. Rynek 1 w Oławie (Ratusz)

 • Teren wokół budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed budynkiem po lewej stronie w odległości ok. 50m znajduje się wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się Biuro Rady, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Funduszy Europejskich, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.
 • Wejście główne do budynku znajduje się od strony południowej. Wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Drugie wejście do budynku znajduje się od strony północnej. Jest ono przygotowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parter prowadzą schody wyposażone w platformę dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Sygnał dzwonka informuje pracownika biblioteki o konieczność pomocy przy wejściu do budynku.
 • Wejścia do budynku nie są zadaszone. Na parterze budynku (po lewej stronie) i na pozostałych piętrach  znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się winda z napisami w alfabecie brajla. Kabina windy ma gabaryty umożliwiające korzystanie przez osoby niepełnosprawne.
 • Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
 • W budynku pomieszczenia mają oznaczenia w alfabecie Brajla.
 • Na każdej kondygnacji znajduje się oznaczenie piętra oraz tyfloplan (mapa przeznaczona dla osób niewidomych lub słabowidzących) z rozkładem pomieszczeń.
 • Budynek wyposażony jest w pętle indukcyjne.
 • Na ostatniej kondygnacji zamontowano materac ewakuacyjny.

Budynek przy ul. Rynek 25

 • Teren wokół budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W odległości ok. 100 m znajduje się wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku na 1 piętrze  znajduje Urząd Stanu Cywilnego.
 • Wejście główne od strony ulicy Rynek nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość dostępu do budynku od ulicy Bolesława Głowackiego po wcześniejszym telefonicznym umówieniu  terminu spotkania. Numer telefonu 71 38 12 801.
 • Na parterze znajduje się domofon. Sygnał domofonu informuje pracowników Urzędu Stanu Cywilnego o konieczność obsługi klienta na parterze budynku do budynku.
 • Wejścia do budynku nie są zadaszone.
 • Schody w budynku nie mają platform i schodołazów dla niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Osoby na wózkach mogą poruszać jedynie na parterze budynku.
 • Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Młyńskiej 12a

 • Teren wokół budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W pobliżu budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parterze budynku znajduje Wydział Profilaktyki Uzależnień.
 • Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Młyńskiej.
 • Do wejścia prowadzą schody i podjazd dostosowany do poruszania się na wózkach inwalidzkich.
 • Wejście do budynku nie jest zadaszone.
 • Korytarze dostosowane są do poruszania się osób na wózkach.
 • Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśniecie przycisku OK,

 • - przewijanie widocznej części strony.

Ulatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych czesci ekranu, unikalne tytuly stron umozliwiaja rozróznienie kazdej strony, zdjecia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuly opisujace dany odnosnik bardziej szczególowo.

Za pomoca skróconego menu mozna dostac sie bezposrednio do:

 • tresci
 • menu ulatwien dostepu
 • menu glównego
 • mapy strony