• Home
  • Lista aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne 23.07.2024Ostrzeżenie meteorologiczne 22.07.2024Ostrzeżenie meteorologiczne 16.07.2024Ogłoszenie

BURMISTRZ
MIASTA OŁAWA
    UA.6728.1.2024

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Oława

z dnia 11 lipca 2024 r.

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasto Oława


 Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)


zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską Oława Uchwały Nr LXXVI/509/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasto Oława.


 


PORADY NA UPAŁZagrożenie pożarowe 11.07.2024Rekrutacja dla seniorów do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 Moduł II "Opaski bezpieczeństwa"Ostrzeżenie meteorologiczne 09.07.2024Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie miasta OławaOferta pracy