• Home
 • Oławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Oławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Image
Oławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą w Oławie przy ul. 3 Maja 18i/u to przestrzeń przyjazna organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, działającym na rzecz mieszkańców Oławy. Jeśli chcesz wynająć pomieszczenie na spotkanie, warsztaty, konferencję, zapoznaj się z regulaminem, kalendarzem, wybierz odpowiadający termin i zgłoś do nas taką potrzebę na adres e-mail ocrs@um.olawa.pl lub telefonicznie pod numerem: 71 303 55 81. Udostępnimy pomieszczenie i pomożemy zorganizować wydarzenie. Zapraszamy!

 
   

AKTYWNA OŁAWA 
REGULAMIN PROGRAMU MIKROGRANTOWEGO „AKTYWNA OŁAWA”

I. Założenia i cel programu

„Aktywna Oława” to program mikrograntowy, zwany dalej programem, w którym grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) mogą zrealizować swoje samodzielne projekty o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub społecznym na rzecz lokalnej społeczności Oławy oraz otrzymać dofinansowanie na ich realizację w kwocie od 1000 zł do 2500 zł.

Dofinansowanie do realizacji projektów przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych, uzasadnionych we wniosku, kosztów zakupów rzeczowych oraz zakupu usług. Dofinansowanie następować będzie na podstawie dokumentów przedstawionych przez Organizatora, wykazujących przedmiot oraz wysokość kosztów. Na cele realizacji projektów w ramach programu udostępniane są bezpłatnie pomieszczenia Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

II. Kto może wziąć udział w programie?

Program adresowany jest do:
 • organizacji pozarządowych (stowarzyszeń lub fundacji) na realizację działań na rzecz mieszkańców Oławy,
 • grup nieformalnych, składającą się z minimum 3 mieszkańców Oławy, w tym jednej osoby w wieku powyżej 18 lat, proponujących realizację zadań na rzecz mieszkańców Oławy.

III. Procedura
 
 1. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu programu „Aktywna Oława”, dostępny na stronie www.biblioteka.olawa.pl zakładka Aktywna Oława lub miasto.olawa.pl, zakładka OCRS oraz przesłać go na adres: aktywnaolawa@biblioteka.olawa.pl.
 2. Wnioski można składać od dnia ogłoszenia naboru do programu do czasu wyczerpania środków.
 3. Burmistrz Oławy powołuje Komisję opiniującą projekty, w skład której wchodzą przedstawiciele operatora programu oraz przedstawiciele Burmistrza Oławy. Komisja gwarantuje realizację procedury wyboru projektów tak, aby była transparentna, zapewniała jawność i uczciwą konkurencję oraz uwzględniała przede wszystkim wkład pracy społecznej członków grupy nieformalnej i celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej. W skład Komisji wejdzie od 3 do 6 osób. Komisja wybiera te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
 1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną we wniosku potrzebę;
 2. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty;
 3. zakładają atrakcyjne działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach;
 4. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy, a także sami realizatorzy;
 5. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
 1. Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie.
 2. W przypadku pozytywnej oceny Komisji, wnioskodawcy będą zapraszani do podpisania umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu programu mikrograntowego „Aktywna Oława”.
 3. Organizatorzy wydarzeń zobowiązani są do przesłania materiałów promocyjnych wydarzenia w ramach swojego projektu (grafiki, linki do wydarzeń w portalach społecznościowych, itp.) na adres aktywnaolawa@biblioteka.olawa.pl co najmniej 10 dni przed terminem wydarzenia. Wszystkie te materiały opatrzone powinny być logiem konkursu, a także Miasta Oława (logotypy dostarczone będą organizatorom na podany we wniosku adres e-mail).
 4. Każda z grup nieformalnych oraz organizacje pozarządowe zobowiązane są, poza sporządzeniem sprawozdania z realizacji projektu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu programu, do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej z prowadzonych działań i przekazania tych materiałów na adres aktywnaolawa@biblioteka.olawa.pl po realizacji wydarzenia.
 5. Grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe, realizujące projekty, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Gminę Miasto Oława oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Koronka” w Oławie dokumentacji oraz materiałów, o których mowa w ust. 7 oraz 8 powyżej, w materiałach marketingowych, w szczególności na ich stronach internetowych oraz na serwisach społecznościowych, w gazetach oraz telewizji.
 6. Przy promocji swojego projektu grupa zobowiązana jest również do używania hashtagów #Urząd Miejski Oława oraz #AktywnaOława.

Załączniki