• Home
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną miasto.olawa.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Oława, pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława, tel. 71 303 55 01 (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e-mail: iodo@um.olawa.pl lub na adres siedziby Administratora: pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji celów:
  • świadczenia usług związanych z Oławską Kartą Mieszkańca przez Administratora oraz partnerów systemu (art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119/1);
  • rejestracji w Portalu Oławskiej Karty Mieszkańca, złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wysyłania przez Urząd Miasta Oława zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prowadzenia badań ankietowych, promocji i konkursów przez Urząd Miasta Oława (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
  • wysyłania przez Urząd Miasta Oława informacji handlowych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
  • świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
  • wysyłania przez Urząd Miasta Oława newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
  • wysyłania przez Urząd Miasta Oława ofert promocyjnych partnerów projektu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), (art. 6 
   ust. 1 lit. a RODO);
 5. Użytkownik Karty w każdym czasie za pośrednictwem Portalu posiada dostęp do swoich danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą powierzone partnerowi technologicznemu qb sp. z o. o. (dostawcy usługi systemu Oławskiej Karty Mieszkańca), któremu na mocy porozumienia powierzono rozwój i prowadzenie projektu, wraz z aplikacją mobilną Oławska Karta Mieszkańca, w celu świadczenia usługi systemu. Administrator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami RODO.
 7. Użytkownik Karty ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych 
   (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 
   (art. 7 ust. 3 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Partnerzy systemu weryfikują uprawnienia na Oławskiej Karcie Mieszkańca poprzez aplikację mobilną „Veryfikator”. Dane mieszkańca są dostępne dla Partnera tylko w momencie okazania karty (analogicznie jak w procesie kontroli biletu w komunikacji miejskiej). Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przekazania danych osobowych Mieszkańca niektórym partnerom, na co mieszkaniec będzie musiał wyrazić osobną zgodę w trakcie dodawania kolejnych pakietów do swojej karty. Przekazanie nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadami wynikającymi z Oławskiej Karty Mieszkańca, a także respektując instrukcje Urzędu Miasta Oława mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Aktualna lista partnerów projektu dostępna jest pod adresem: https://miasto.olawa.pl/n-partnerzy.qbpage
 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z usługi lub przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Administrator zapewni Użytkownikowi Karty lub jego przedstawicielowi ustawowemu dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 12. Podanie przez Użytkownika Karty lub jego przedstawiciela ustawowego danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Użytkownika Karty i tym samym uprawnia Administratora do zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkownika Karty.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika Karty lub jego przedstawiciela ustawowego, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą.
 14. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Serwisu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 15. Portal zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej serwisu, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.

Data aktualizacji: 1.06.2023