Czyste Powietrze

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH + 2022-2029

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3, kierunek interwencji 3.2 – edycja na 2022 rok

„Przebudowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Stadionie Miejskim w Oławie na boisko ze sztuczną nawierzchnią”

„Poszukiwany = odnaleziony” – technologia termowizji w służbie bezpieczeństwa w mieście Oława

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych na terenie miasta Oława

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 5 w Oławie

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice

Posiłek w szkole i w domu

Promocja programu Laboratoria Przyszłości

„Zielony Zakątek” – Żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach w roku 2022

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w roku 2021

Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach w roku 2021

Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach w roku 2021

Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy

Super Start – uruchomienie nowych miejsc przedszkolnych w Oławie

E-Oława – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców miasta

Zakup wyprawek szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego z Oławy w roku 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2019/2020

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w roku 2020

Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach w roku 2020

Odprowadzenie wód opadowych z części osiedla Nowy Otok Wschód w Oławie do rzeki Oławy

Rewitalizacja centrum Oławy – etap I tj. przebudowa nawierzchni śródmieścia wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami małej architektury dla zapewnienia zrównoważonej mobilności miejskiej

Zakup wyprawek szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego z Oławy w roku 2019

Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Spacerową a ul. Kilińskiego

Przebudowa drogi gminnej - ul. Szmaragdowa w Oławie

Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego

Zatrudnienie asystenta ds. społeczności romskiej

Zagospodarowanie parku miejskiego w Oławie poprzez budowę przystani kajakowej oraz sceny plenerowej

Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Sportowej w Oławie

Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci społeczności romskiej w roku 2018

Aktywnie z biegiem rzeki – stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz gminy Oława

Budowa parkingu w systemie „Parkuj i Jedź (P&R oraz B&R) w Oławie

Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum nr 1 w Oławie

Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie

Modernizacja energetyczna budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Oławie

Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Oławie wraz z jego wyposażeniem

Modernizacja SP nr 2 i SP nr 5

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach projektu: „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Oława”

Przebudowa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Kamienna 8 w Oławie

Projekt Zdalna Szkoła

Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Żołnierzy AK Oława

Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 1 Maja 11

Utworzenie pracowni chemicznych w szkołach podstawowych miasta Oława

Projekt Zdalna Szkoła +

Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Oława

Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oławie

Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Oława

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej 111310 D ul. Warszawska w Oławie

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kamiennej 4 w Oławie

Budowa żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja w Oławie

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 8 w Oławie oraz pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków (jadalni) w Szkole Podstawowej nr 3 w Oławie

Program „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024

Modernizacja hali sportowej przy ul. Sportowej w Oławie

Zakup pomocy dydaktycznych - Program „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024

Utworzenie ośrodka edukacji historycznej w ramach przebudowy części budynku ratusza w Oławie dla zwiększenia potencjału infrastruktury kulturalnej

Rewitalizacja obszaru śródmieścia miasta Oława poprzez przebudowę nawierzchni wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami małej architektury

Monitorowanie przestrzeni publicznej w Oławie pod hasłem przewodnim Wjazd do naszego miasta pozostanie niezapomniany

Przebudowa dróg z odwodnieniem i oświetleniem Oława ul. Osadnicza, Nowoosadnicza i Okólna

Modernizacja przyszkolnych kompleksów sportowych w Oławie

Przebudowa przejść dla pieszych ul. Iwaszkiewicza, ul. Łagodna Oława

Przebudowa linii wysokiego napięcia w ramach budowy drogi Gajowej i Południowej

Budowa skateparku w Parku Miejskim przy ul. 11 Listopada w Oławie

Budowa żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja w Oławie