Projekt Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Opis projektu:
Gmina Miasto Oława otrzymała dofinansowanie na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Projekt sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach).

Całkowita wartość projektu w 100% dofinansowanego ze środków europejskich to prawie 103 tys. zł.

Dzięki pozyskanym środkom zakupiono 33 laptopy wraz z systemem operacyjnym i myszą oraz ubezpieczono sprzęt. Komputery przekazano do 7 placówek edukacyjnych z terenu  Oławy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oława. Następnie rozdysponowano sprzęt wśród najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania.
Zdjęcia z realizacji: