Image

Informacja o kwalifikacji wojskowej 2024

Udział w kwalifikacji wojskowej to obowiązek obywatelski określony Konstytucją RP. 
    Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. 
      Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny  (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2305 z późn.zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 2473) podaję do wiadomości, że w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie województwa dolnośląskiego.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 1. mężczyzn urodzonych w 2005 roku;
 2.  mężczyzn urodzonych  w latach 2000 – 2004,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności    do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:  a) zostały   uznane  przez  powiatowe  komisje  lekarskie  za  czasowo  niezdolne  do  czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem  kwalifikacji wojskowej,   b) zostały   uznane   przez  powiatowe  komisje  lekarskie  za  czasowo  niezdolne  do  czynnej  służby  wojskowej ze  względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności  upływa  po zakończeniu  kwalifikacji wojskowej  i  złożyły  w  trybie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca  2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii  zdolności  do służby wojskowej przed  zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 
 4. ​​​kobiety urodzone w latach 1997 - 2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych  kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
UWAGA:
Można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osoby o których mowa w art. 59 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny:
 • w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208),
 • całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251), 
 • zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100), 
 w przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia lub dokumentacji medycznej stwierdzającej tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie których można określić zdolność tych osób do służby wojskowej. W tym wypadku należy także poinformować szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r.  poz. 344) o tym doręczeniu. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Kwalifikacja wojskowa dla w/w osób z terenu miasta Oława przeprowadzona zostanie w  Oławie ul. 3 Maja 18 I/U,  w godz. od  08:00  do 14:00  w dniach:
 • mężczyźni – w dniu: 02 – 05 kwietnia 2024 r.; 09 – 10 kwietnia 2024 r. 
 • kobiety – w dniu: 26 kwietnia 2024 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Oława można uzyskać pod numerem telefonu:
71 303 55 79.