• Home
  • Lista aktualności
  • KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OŁAWIE
Image

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OŁAWIE

BURMISTRZ MIASTA OŁAWA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OŁAWIE.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława (sekretariat – I piętro) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Sportowa 6, 55-200 Oława” w terminie do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 14.00. W przypadku oferty złożonej drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Oławie, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie o naborze SP nr 6