• Home
  • Lista aktualności
  • KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 IM. MISIA USZATKA W OŁAWIE
Image

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 IM. MISIA USZATKA W OŁAWIE

BURMISTRZ MIASTA OŁAWA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 IM. MISIA USZATKA W OŁAWIE.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława (sekretariat – I piętro) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka w Oławie, ul. 1 Maja 33, 55-200 Oława” w terminie do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 14.00 W przypadku oferty złożonej drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Oławie, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie i naborze MP nr 4