Ogłoszenie

BURMISTRZ
MIASTA OŁAWA
    UA.6728.1.2024

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Oława

z dnia 11 lipca 2024 r.

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasto Oława


 Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)


zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską Oława Uchwały Nr LXXVI/509/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasto Oława.


Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania
na środowisko.


            Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Oława za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego” w terminie od dnia 11 lipca do dnia 11 września 2024 r.
Formularz dostępny jest w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
(I piętro, pokój nr 20) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława
oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oławie (BIP Oława / Strona główna / Obsługa klienta / Jak załatwić sprawę / Zagospodarowanie przestrzenne / Wniosek UA-7).


Wnioski można składać w formie:
  • papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława,
  • elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej (na adres: olawa@um.olawa.pl) lub platformy ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Oława.

Burmistrz Miasta Oława 
Tomasz Frischmann 
                                                                                                           
Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia można znaleźć na stronie:
https://bip.um.olawa.pl/a,30282,ogloszenie-burmistrza-miasta-olawa-z-dnia-11-lipca-2024-r-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-ogol.html
​​​​​​​
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie:
https://bip.um.olawa.pl/a,30258,informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych-dla-osob-skladajacych-wnioski-lub-uwagi-do-aktu-.html