• Home
  • Lista aktualności

Komunikat - planowane zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy Brzeskiej

W związku z planowanym przystąpieniem do robót rewitalizacyjnych w pierwszej dekadzie czerwca br. nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy Brzeskiej. Rozpocznie się wymiana sieci wodociągowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie. Prace związane z wodociągiem będą wykonywane przez okres ok. 1,5 - 2 miesięcy. W tym czasie nastąpi również rozpoczęcie prac związanych z wymianą gazociągów. Po wykonaniu tych robót lub nawet w trakcie ich wykonywania rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej, budową nowego oświetlenia ulicznego oraz z wymianą nawierzchni. Ulica będzie zamknięta do zakończenia robót nawierzchniowych. Przyjmujemy wstępnie że taki stan może potrwać przez okres ok. 3 kwartałów. Będziemy starali się skrócić ten okres do minimum.


Oferta realizacji zadania publicznego Parnas

W załączniku zamieszczamy ofertę realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, spełniające warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami).

Wojsko zaprasza na bezpłatne zajęcia

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT WrOF

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (Strategia ZIT WrOF) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Procedura zakupu ekogroszku w systemie sprzedaży końcowej

Cena węgla została ustalona w kwocie 2000 zł brutto za tonę. W skład ceny nie wchodzi workowanie węgla. Pracownicy Urzędu będą kontaktować się z osobami, które zadeklarowały chęć kupna węgla według kolejności złożonych wniosków.


Oferta realizacji zadania publicznego

W załączniku zamieszczamy ofertę realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, spełniające warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami).


Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej

Oławskie Centrum Kultury Fizycznej w związku z ogłoszeniem w dniu 16 maja 2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na trenie Gminy Miasto Oława na II półrocze 2023 ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej, opiniującej złożone w konkursie oferty.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta Oława ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, od 1 lipca do 20 grudnia 2023 r.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta Oława ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, od 1 lipca do 20 grudnia 2023 roku.


Ważne dla przedsiębiorców

31 maja mija termin dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży i do tego dnia należy dokonać wpłaty:
- w kasie Urzędu Miejskiego,
- lub przelewem na konto Urzędu, nr rachunku: 51 9585 0007 2004 0016 7716 0008.

Zgodnie zobowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem opłat dodatkowych lub wygaszeniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.