„Poszukiwany = odnaleziony” – technologia termowizji w służbie bezpieczeństwa w mieście Oława

Opis projektu:


Nazwa zadania:
„Poszukiwany = odnaleziony” – technologia termowizji w służbie bezpieczeństwa w mieście Oława.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024.

Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024.
Wartość dofinansowania: 29 115,64 zł
Wartość całkowita zadania: 51 678,45 zł

Krótki opis zadania:
W ramach realizacji projektu doposażono Straż Miejską w Oławie specjalistyczne urządzenie – bezzałogowy statek powietrzny (dron) wyposażony w wielofunkcyjne kamery, w tym kamerę termowizyjną.
Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez rozbudowę istniejącego w mieście systemu monitoringu. Realizacja przedsięwzięcia polegająca na zakupie ww. urządzenia przyczyniła się do realizacji działań określonych w Programie w ramach celu szczegółowego nr 1 Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
Cel ten osiągnięto dzięki realizacji celów szczegółowych, m.in.: zwiększeniu ilości elektronicznych systemów monitorujących oraz poprawie jakości bazy infrastrukturalnej Straży Miejskiej w Oławie, działającej w zakresie poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.
W efekcie realizacji projektu działania związane z monitorowaniem przestrzeni publicznej w wykorzystaniem termowizji z drona usprawnią i zwiększą skuteczność różnego rodzaju akcji poszukiwawczych i ratowniczych prowadzonych przez służby straży miejskiej na terenie miasta. Urządzenie będzie służyło także potrzebom monitoringu mobilnego, w szczególności miejsc niebezpiecznych, w tym nie objętych monitoringiem stałym, poprzez implementowanie do funkcjonującego systemu wielofunkcyjnego narzędzia termowizyjnego wspomagającego działania operacyjne służb zaangażowanych w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w mieście.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 8 sierpnia 2023 r.
Zdjęcia z realizacji: