„Zielony Zakątek” – Żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Opis projektu:

Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. - 30.09.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 3 803 802,81 PLN
Kwota dofinansowania: 3 233 132,19 PLN
Źródło dofinansowania: 85% w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 96 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat (rodziców lub prawnych opiekunów) zamieszkujących na terenie miasta Oława poprzez zwiększenie dostępności miejsc żłobkowych w Oławie oraz zapewnienie równych szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku do 3 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, poprzez utworzenie 96 nowych miejsc żłobkowych w Gminie Miasto Oława w latach 2020-2023.

Planowane efekty: Przede wszystkim efektem realizacji ww. projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród mieszkańców miasta, którzy opiekują się dziećmi do 3 lat a co za tym idzie poprawa sytuacji kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, rozwijania kariery zawodowej oraz godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Osoby, które zostaną objęte takim wsparciem będą miały możliwość powrotu na rynek pracy.

Informacje o projekcie i oferowane formy wsparcia:

Projekt obejmuje następujące wsparcie:
  1. Uruchomienie placówki w formie żłobka miejskiego w Oławie poprzez utworzenie 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
  2. Zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń, zakup zabawek i pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych oraz wyposażenie zielonego tarasu żłobka, wyposażenie sali terapii sensorycznej oraz zakup i montaż zewnętrznego placu zabaw.
  3. Zapewnienie bieżącej opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 przez max. 20 miesięcy (II.2022 r.-IX.2023 r.), w tym sfinansowanie wyżywienia dzieci, wynagrodzeń personelu żłobka oraz organizację zajęć dodatkowych.
Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: