Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Domaniów (Partner Wiodący)

Partnerzy: Gmina Miasto Oława, Gmina Borów, Gmina Kostomłoty, Gmina Malczyce, Gmina Strzelin, Gmina Środa Śląska, Gmina Wiązów

Całkowita wartość projektu:  9 734 984,88 PLN

Dofinansowanie: 8 255 527,12 PLN

Kwota dofinansowania przypadająca na miasto Oława: 1 022 888,39 zł.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Okres realizacji: 2019-2021

Zakres projektu obejmuje:
 • opracowanie studium wykonalności,
 • usługi doradcze,
 • działania informacyjno – promocyjne wraz z edukacją ekologiczną,
 • udzielenie grantów Grantobiorcom i ich rozliczenie.

Planowane przedsięwzięcie polega na wymianie przez mieszkańców miasta Oława nieekologicznych kotłów i pieców na nowe, bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła m.in.:
 • pompy ciepła (możliwe również z instalacją fotowoltaiczną),
 • kotły gazowe,
 • kotły spalające biomasę (pellet).

Założenia przedsięwzięcia zakładają zmniejszenie energochłonności wykorzystywanych obecnie systemów grzewczych oraz powodują zwiększenie udziału energii pozyskiwanej przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ten sposób realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy parametrów środowiskowych na danym obszarze.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez wymianę źródła ciepła na terenie gmin: Domaniów, Miasta Oława, Środa Śląska, Strzelin, Malczyce, Kostomłoty, Wiązów, Borów.

Cel główny będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych:
 • zwiększenie udziału energii wytwarzanej z niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • poprawa współczynników środowiska przyrodniczego,
 • poprawa komfortu mieszkańców gmin Domaniów, Miasta Oława, Środa Śląska, Strzelin, Malczyce, Kostomłoty, Wiązów, Borów,
 • redukcja dwutlenku węgla,
 • zmniejszenie emisji PM 10 i PM 2,
 • promowanie dobrych wzorców działań na rzecz ochrony środowiska,
 • zwiększenie świadomości wśród mieszkańców gmin w zakresie ochrony środowiska naturalnego i poszanowanie zasady zrównoważonego rozwoju.
Harmonogram projektu:

2020 r. – I runda rekrutacji Grantobiorców
 • działania informacyjno – promocyjne, usługi doradcze, rekrutacja Grantobiorców, udzielenie grantów i monitorowanie, rozliczenie grantów,

2021 – II runda rekrutacji Grantobiorców
 • działania informacyjno – promocyjne, usługi doradcze, rekrutacja Grantobiorców, udzielenie grantów i monitorowanie, rozliczenie grantów.

Planowane efekty:

W ramach projektu założono następujące wskaźniki produktu i rezultatu:
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 296 sztuk
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 74
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 37
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 2228,88 tony równoważnika CO2
 • Roczny spadek emisji PM 2,5 - 1,42 i PM 10 - 2,46 ton.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: