Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach projektu: „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Oława”

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027
Opis projektu:Gmina Miasto Oława jako Beneficjent projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Oława” współfinansowanego ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w sposób:
  • etyczny,
  •  jawny,
  • przejrzysty.
Wychodząc temu naprzeciw udostępniono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów w programie FEnIKS.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
  1.     skorzystać z formularza dostępnego na stronie: www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/
  2.     wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub rownosc.feniks@mfipr.gov.pl.

Ponadto informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych lub Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Instytucji Zarządzającej FEnIKS 2021-2027, Instytucji Pośredniczącej FEnIKS 2021-2027 lub Instytucji Wdrażającej FEnIKS 2021-2027.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu z postanowieniami KPP lub KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3 a, 02-673 Warszawa,
  2. skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  3. formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie feniks.gov.pl,
  4. mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl
Zdjęcia z realizacji: