Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Oława

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
Opis projektu:


24 kwietnia br. Gmina Miasto Oława podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Oława”, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. 
Zakres projektu obejmuje:
1. Opracowanie MPA w tym m.in:
 • pozyskanie niezbędnych danych i materiałów źródłowych (w tym map) oraz ich merytoryczne opracowanie;
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia badań i analiz;
 • przeprowadzenie analiz, o których mowa w Podręczniku adaptacji dla miast opracowanym przez Min. Klimatu i Środowiska;
 • uzyskanie stosownych uzgodnień oraz opinii dokumentu;
 • przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko, jeśli ich przeprowadzenie będzie wymagane
2. Organizację partycypacji społecznej oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej, w tym:
 • przygotowanie i przeprowadzenie badań społ. w postaci ankiet oraz ich merytorycznego opracowania (ankieta on – line);
 • przeprowadzenie konsultacji społ. projektu MPA oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników tych konsultacji;
 • przeprowadzenie konsultacji społ. projektu MPA oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników tych konsultacji;
 • zorganizowanie spotkań konsultacyjnych w formie warsztatowej z uwzględnieniem elementów podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
 • opracowywanie ulotek i plakatów;
 • informacje w prasie, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
Głównymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy miasta. Ponadto dokument będzie użyteczny dla pozostałych interesariuszy MPA jakim są organizacje pozarządowe, przedstawiciele przedsiębiorców, których działalność gospodarcza może zostać zakłócona w związku z zagrożeniami klimatycznymi lub na których działalność może wpłynąć Plan Adaptacji, jak również przedstawiciele podmiotów będących potencjalnymi sprawcami zagrożeń lub przyczyniających się do wzmocnienia ich skutków.

Głównym celem planowanego do realizacji projektu jest opracowanie dokumentu, który umożliwi przygotowanie się miastu na zmiany klimatu, zwiększenia jego odporności oraz podniesienia potencjału do radzenia sobie w aspekcie zmieniających się warunków klimatycznych.
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:
 •  Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów - 1 szt.
 •  Liczba miast wspartych w zakresie adaptacji do zmian klimatu - 1 szt.

Wartość projektu:  199 555 PLN 
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:  155 652,90 PLN

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie
 
Zdjęcia z realizacji: