• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5 Bezpieczeństwo

Odprowadzenie wód opadowych z części osiedla Nowy Otok Wschód w Oławie do rzeki Oławy

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5 Bezpieczeństwo
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość projektu: 1 381 187,67 PLN
Dofinansowanie: 1 174 009,52 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 4.5 Bezpieczeństwo
Okres realizacji: 2015-2020

 
Cele projektu:                     

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie obszarów miejskich w Oławie przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwem, poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami wodnymi.

Projekt stanowi kompleksowe przedsięwzięcie zapewniające odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z osiedla Nowy Otok Wschód w Oławie, w tym umożliwi zabezpieczenie obszaru wsparcia przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i zmianami klimatu.

Zakres projektu obejmuje:
  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej,
  2. Roboty budowlane ziemne i kanalizacyjne, w tym:
  • budowa rowu odprowadzającego wody opadowe (budowa kanalizacji deszczowej otwartej),
  • budowa sieci kanalizacji deszczowej (budowa kanalizacji deszczowej zamkniętej).
  1. Promocja projektu (tablice pamiątkowe).

Harmonogram projektu:

    II kw. 2015 r. - III kw. 2019 r. – przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej,
    II kw. 2019 r. - III kw. 2020 r. - realizacja robót budowlanych ziemnych i kanalizacyjnych,
    IV kw. 2020 r. – realizacja działań promocyjnych projektu.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu nastąpi poprawa warunków odpływu wód opadowych w rejonie osiedla Nowy Otok Wschód, umożliwiając swobodny odpływ do cieku naturalnego Oława za pośrednictwem nowych urządzeń wodnych. Tym samym powyższe przedsięwzięcie zabezpieczy mieszkańców i użytkowników terenów osiedla Nowy Otok Wschód przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Sprawny system kanalizacji deszczowej pozwoli na zmniejszenie ryzyka podtopień i powodzi obszarów zurbanizowanych, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia mieszkańców miasta, a także umożliwi poprawę jakości środowiska naturalnego.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: