• Home
 • Fundusze zewnętrzne
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Rewitalizacja centrum Oławy – etap I tj. przebudowa nawierzchni śródmieścia wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami małej architektury dla zapewnienia zrównoważonej mobilności miejskiej

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Opis projektu:
W październiku 2020 r. zakończono rzeczową realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Oławy – etap I tj. przebudowa nawierzchni śródmieścia wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami małej architektury dla zapewnienia zrównoważonej mobilności miejskiej” zrealizowanego przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość projektu: 7 402 559,93 PLN
Dofinansowanie: 3 332 623,05 PLN
Źródło dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Okres realizacji: 2016-2020

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centrum Oławy tj. obszaru Rynku leżącego w obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków ulokowanego w obszarze rewitalizacji. Projekt swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego dla stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom oraz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w sąsiedztwie obiektów o dużym znaczeniu kulturowym. Głównym celem jest kompleksowa rewitalizacja obszaru śródmieścia w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i środowiskowym.

Zakres obejmuje:
 • dokumentację projektu, w tym analizę fin. - ekon. oraz dok. budowlaną,
 • przebudowę nawierzchni oraz układu funkcjonalnego Rynku,
 • roboty sanitarne, w tym: system odwodnienia terenu, instalacje wod.-kan.,
 • sieć oświetlenia ulicznego i zasilającego, iluminacje,
 • elementy towarzyszące w tym: tymczasowe pawilony gastronomiczne, śmietnik podziemny, fontanna,
 • obiekty małej architekt. tj.: ławki, stojaki na rowery itp.,
 • przebudowę układu zieleni,
 • nadzór inwestorski,
 • promocję projektu.

Harmonogram projektu:
 • lipiec 2018 r. – rozpoczęcie robót budowlanych,
 • 2020 r. – zakończenie robót budowlanych.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów śródmieścia w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Realizacja projektu zapewni poprawę jakości przestrzeni miejskiej oraz wyprowadzenie zdegradowanego obszaru miasta ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do rozwoju. Działania projektowe umożliwią powstrzymanie dalszej dewastacji fizycznej i społecznej zabytkowej części miasta, jaką jest rynek oraz bardziej efektywne wykorzystanie istniejących zasobów miasta, które mogą stanowić jego silny potencjał. Zakres projektu przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego oraz estetyki centrum miasta. Ponadto zaplanowane w projekcie działania zapewnią poprawę jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego. Zrewitalizowana przestrzeń zapewni poprawę jej atrakcyjności oraz funkcjonalności: społecznej, kulturowej, gospodarczej i rekreacyjnej, a tym samym ożywienie społeczno – gospodarcze. Projekt przyczyni się również do zapewnienia zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta na rzecz wzmocnienia ruchu pieszych.

Planowane efekty:

W efekcie realizacji projektu obszarowi Rynku przywrócone i nadane zostaną nowe funkcje. Wzmocnieniu ulegnie rola Rynku, jako miejsca skupiającego rożne formy aktywności ludzkiej (miejsce spotkań, małe wydarzenia artystyczne, sezonowe wystawy plenerowe, artysta z płótnem, muzyk itp.). Ograniczenie ruchu samochodowego sprzyjać będzie zrównoważonej mobilności miejskiej.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: