• Home
 • Fundusze zewnętrzne
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 2.1 E-usługi publiczne

E-Oława – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców miasta

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 2.1 E-usługi publiczne
Opis projektu:
W grudniu 2020 r. zakończono rzeczową realizację projektu pn. „E-Oława – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców miasta” zrealizowanego przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 2.1 E-usługi publiczne.

Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość projektu: 1 079 252,87 PLN
Dofinansowanie: 917 364,94 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 2.1 E-usługi publiczne
Okres realizacji: 2017-2020

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C), jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line. Celem równorzędnym jest zwiększenie efektywności działania administracji publicznej wskutek informatyzacji i automatyzacji pewnych czynności administracyjnych.
Projekt będzie przyczyniał się do większej dostępności e-usług realizowanych w szczególności w obszarach: administracji publicznej, wspierania przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zakresie dostępu do informacji przestrzennej GIS.

Zakres projektu obejmuje:
 • przygotowanie projektu do realizacji (opracowanie Studium Wykonalności),
 • zakup usługi Inżyniera Projektu,
 • uruchomienie e-usług administracyjnych,
 • GIS - systemy informacji przestrzennej, prezentacja danych na mapach,
 • dostosowanie i rozwój systemu EZD na potrzeby wdrożenia e-usług cyfrowych,
 • zakup infrastruktury sprzętowej,
 • szkolenia użytkowników i administratora,
 • audyt i aktualizację Polityki Bezpieczeństwa,
 • promocję projektu.

Harmonogram projektu:
 • IV kw. 2018 – I kw. 2019 – zakup infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem
 • II kw. 2019 r. do IV kw. 2020 – wdrożenie i uruchomienie e-usług

Planowane efekty:

Korzyści społeczne realizacji projektu:
 • skrócony czas załatwiania spraw urzędowych,
 • możliwość otrzymywania drogą elektroniczną przypomnień, np. o zbliżającym się terminie uregulowania opłat,
 • poprawa jakości komunikacji z pracownikami Urzędu,
 • podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców,
 • niższe koszty ponoszone przez mieszkańców z tytułu załatwiania spraw urzędowych,
 • redukcja kosztów ponoszonych na druk dokumentów,
 • poprawa wizerunku Gminy jako jednostki aktywnej, nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: