• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Opis projektu:
Gmina Miasto Oława otrzymała dofinansowanie na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Projekt realizowano przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach).

Całkowita wartość projektu w 100% dofinansowanego ze środków europejskich to ponad 98 tys. zł.

Dzięki pozyskanym środkom zakupiono 32 laptopy wraz z systemem operacyjnym i myszą oraz ubezpieczono sprzęt. Komputery przekazano do 7 placówek edukacyjnych z terenu Oławy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oława. Następnie rozdysponowano sprzęt wśród najbardziej potrzebujących uczniów w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania.

Celem projektu jest umożliwienie realizacji zdalnej edukacji uczniom z terenu miasta Oława poprzez zakup sprzętu komputerowego. Dzięki realizacji projektu stworzono uczniom, którzy nie mieli warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnej nauce, możliwość aktywnego uczestnictwa w realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
Zdjęcia z realizacji: