• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Opis projektu:
W sierpniu 2018 r. zakończono rzeczową realizację projektu pn. „Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie” zrealizowanego przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mln zł, w tym ponad 1,6 mln zł (85%), to dotacja w ramach RPO WD 2014-2020.

Projekt obejmował zakup nowoczesnego wyposażenia w postaci sprzętu i pomocy dydaktycznych, w tym narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych do pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie oraz prace adaptacyjne i dostosowawcze związane z funkcjonowaniem pracowni. Działania przewidziane w ramach projektu obejmowały m.in.: zakup wyposażenia, prace dostosowawcze pracowni, tworzenie sieci komputerowej, oraz zakup schodołazów, które zapewnią eliminację barier architektonicznych w szkołach.

Projekt dotyczył 7 placówek edukacyjnych z terenu Oławy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oława. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni: matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, chemii, biologii, fizyki, geografii oraz specjalistycznych.

Głównym celem projektu była poprawa jakości warunków nauczania szkół podstawowych oraz gimnazjów w Oławie, a także zapewnienie rozwoju infrastruktury szkół w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych, cyfrowych oraz specjalistycznych. Dzięki realizacji projektu nastąpił rozwój placówek kształcenia podstawowego i gimnazjalnego z terenu Oławy, co przyczyniło się do poprawy warunków do wspomagania rozwoju i nauczania dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: