Modernizacja energetyczna budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Oławie

Opis projektu:
W lipcu 2018 r. zakończono rzeczową realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Oławie” zrealizowanego przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Całkowita wartość projektu to ponad 1,1 mln zł, w tym ponad 937 tys. zł (85%), to dotacja w ramach RPO WD 2014-2020.

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Oławie. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie efektywności energetycznej w ww. budynku.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczył w szczególności: docieplenia ścian i stropodachu, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Głównym celem przedmiotowego projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Oławie. Produkty projektu pozwolą na zwiększenie ilości budynków poddanych termomodernizacji oraz ich powierzchni użytkowej, natomiast jego rezultaty wpłyną na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery i przyczynią się przede wszystkim do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym bardziej efektywnego gospodarowania nią.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: