• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Aktywnie z biegiem rzeki – stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz gminy Oława

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
Opis projektu:
We wrześniu 2018 r. zakończono rzeczową realizację projektu „Aktywnie z biegiem rzeki – stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz gminy Oława” zrealizowanego przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych.

Całkowita wartość projektu to ponad 676 tys. zł, w tym ponad 574 tys. zł (85%), to dotacja w ramach RPO WD 2014-2020. Projekt był projektem partnerskim realizowanym wspólnie z Gminą Oława.

Przedmiotem projektu było stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w dolinie Odry.

W ramach inwestycji stworzonych zostało 44,28 km szlaków rowerowych na terenie dwóch gmin powiatu oławskiego. W miejscach gdzie stan nawierzchni tego wymagał wybudowano nowe drogi rowerowe oraz zmodernizowano nawierzchnię gruntową. Natomiast przy części odcinków tras rowerowych, ze względu na wcześniejsze inwestycje infrastrukturalne, wykonano jedynie oznakowania oraz zainstalowano infrastrukturę towarzyszącą w postaci miejsc odpoczynku.

Głównym celem przedmiotowego projektu była poprawa dostępności lokalnych zasobów przyrodniczych oraz ograniczenie negatywnych skutków presji turystycznej na obszary chronione i cenne przyrodniczo. Dzięki realizacji projektu wsparciem objęto formę ochrony przyrody, w obszarze której przebiega wyznaczona trasa rowerowa, tj. obszar Natura 2000: a w ramach niego Grądy Odrzańskie i Grądy Doliny Odry.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: