• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Regionalny Program Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach

Modernizacja SP nr 2 i SP nr 5

Regionalny Program Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach
Opis projektu:
W styczniu 2018 r. zakończono realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Oławie" zrealizowanego przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach.

Całkowita wartość projektu to ponad 3,4 mln zł, w tym ponad 2,8 mln zł (85%), to dotacja w ramach RPO WD 2014-2020.

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych tj. budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie oraz dwóch budynków Szkoły Podstawowej nr 5 w Oławie. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie efektywności energetycznej w ww. budynkach.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczył w szczególności: docieplenia ścian i stropodachu, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu paneli fotowoltaicznych. Głównym celem przedmiotowego projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Oławie. Produkty projektu pozwolą na zwiększenie ilości budynków poddanych termomodernizacji oraz ich powierzchni użytkowej, natomiast jego rezultaty wpłyną na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery i przyczynią się przede wszystkim do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym bardziej efektywnego gospodarowania nią. W Szkole Podstawowej nr 5 zastosowano komponent związany z energią odnawialną w postaci paneli fotowoltaicznych.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: