Zakup pomocy dydaktycznych - Program „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024

Program „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024
Opis projektu:
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA”

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł
Wartość całkowita zadania: 87 500,00 zł


Krótki opis zadania:
W ramach realizacji zadania doposażono w pomoce dydaktyczne 2 szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową nr 5 i 8 w Oławie. Wsparcie finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Efektem realizacji zadania jest zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, umożliwiających realizację programów nauczania z wykorzystaniem TIK. Doposażenie szkół ww. pomoce przyczyni się do kształcenia i rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych. Głównym celem ww. Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii.
Zdjęcia z realizacji: