Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Oława

Program Inwestycji Strategicznych
Opis projektu:
Nazwa zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Oława
Nazwa Funduszu/Programu: Program Inwestycji Strategicznych
Wartość dofinansowania: 10663640,23 zł
Całkowita wartość zadania: 11 224 884,45 zł


W dniu 17.11.2021 r. Gmina Miasto Oława otrzymała Wstępną Promesę ww. zadanie.

W dniu 23.02.2022 roku została udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) promesa na wyżej wymienione zadanie. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na realizację Inwestycji.

Krótki opis zadania: Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg gminnych (ul. Południowa, Serdeczna, Dąbrowskiego, Okólna, Rodakowskiego). W wyniku realizacji zadań powstanie wybudowanych i przebudowanych ok. 2,49 km dróg wraz z odwodnieniem, chodnikami, poboczami itp.

Inwestycje drogowe w szczególności ul. Południowa i Serdeczna pozwolą osiągnąć połączenia pomiędzy drogami wyższego rzędu. Stworzy to alternatywę dla obciążonej bardzo dużym natężeniem ruchu DK nr 94. Przebudowa dróg ul. Dąbrowskiego, Okólna, Rodakowskiego wpłynie na upłynnienie ruchu, poprawiając wydolność systemu komunikacyjnego.
Zdjęcia z realizacji: