• Home
  • Ważna informacja dotycząca przedsiębiorców wykonujących przewóz osób taksówką
Image

Ważna informacja dotycząca przedsiębiorców wykonujących przewóz osób taksówką

Od 17 września 2023r., zgodnie z art.14 ustawy z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, na przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia aktualnych dokumentów: 
  1. Zaświadczenia o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem informacji   o weryfikację spełnienia wymagań- dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy. Przedsiębiorca, który nie wykonuje przewozów osobiście składa oświadczenie  o spełnieniu wymogów dobrej reputacji OŚWIADCZENIE.
  2. W przypadku obcokrajowców (przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz lub kierowców) spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaświadczenia o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem informacji o weryfikację spełnienia wymagań, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula.
  3. Orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy- dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy,
  4. Orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy- dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy,
  5. Prawa jazdy -dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy.
Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów  należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Oławie przy  pl. Zamkowym 15, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00-15.00, środa od 8.00-17.00, piątek od 8.00 do 14.00. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 3035583  lub osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Oławie II piętro pok. nr 26. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, a tym samym niespełnienia warunków wskazanych w ustawie, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r.. Od 1 lipca 2024 r. te licencje będą nieważne.

Oświadczenie o dobrej reputacji do pobrania w załączniku poniżej.
Oświadczenie - dobra reputacja