Image

Opieka Wytchnieniowa

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymanych od Ministra. Dofinansowanie i całkowita wartość inwestycji to kwota 218 080,08 zł.
            Uczestnik Programu, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.
            Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
            poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
            Program ma także zapewniać:
 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 2. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
            Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
            Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania opieki wytchnieniowej.
            Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

            Program jest realizowany w dwóch formach:
 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- ośrodku wsparcia,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
- w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo- mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
- ośrodku wsparcia,
- ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
- w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.
            W Gminie Miasto Oława w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:
 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
 2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym lub
 1. osoby, które zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) 
            W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego,
w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, ośrodek/placówka przyjmująca osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, tj. zapewnić ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osoby objętej usługą.
            Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:
 1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.
Limit dotyczy również:
 1. więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;
 2. opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż jedną osobą niepełnosprawną.
            Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.
            Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa powyżej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.
            W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.
            Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Link do strony:
Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Karta zgłoszenia do programu