ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE Nr  34 /0050/2024
Burmistrza Miasta Oława
z dnia  22 marca 2024 r.

 
w sprawie: w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem   stanowiących własność Gminy Miejskiej Oława


            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), uchwały nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Oława ze zmianami:

zarządzam:

§1

Przeznaczyć w najem na czas nieokreślony nieruchomości objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wywiesić wykaz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oławie do publicznej wiadomości na okres 21 dni począwszy od dnia 22.03.2024 r. do dnia 12.04.2024 r. oraz opublikować w prasie lokalnej informację o jego wywieszeniu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dnia 22.03.2024r. oraz zamieszczenie na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miejskiego w Oławie.


                                                           z up.Burmistrza

                                                /-/   Andrzej Mikoda
                                                           z-ca Burmistrza

Załącznik do zarządzenia