Zarządzenie nr 44/0050/2024 Burmistrza Miasta Oława


ZARZĄDZENIE Nr 44/0050/2024
Burmistrza Miasta Oława
z dnia 11 kwietnia 2024 r.


w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem stanowiących własność Gminy Miejskiej Oława

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), uchwały nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Oława ze zmianami:

zarządzam:

§1
Przeznaczyć w najem na czas nieokreślony nieruchomość objętą wykazem stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§2
Wywiesić wykaz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oławie do publicznej wiadomości na
okres 21 dni począwszy od dnia 11.04.2024r. do dnia 02.05.2024r. oraz opublikować w prasie
lokalnej informację o jego wywieszeniu.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dnia 11.04.2024r. oraz zamieszczenie na stronie
internetowej (BIP) Urzędu Miejskiego w Oławie.

z up.Burmistrza
Andrzej Mikoda
z-ca Burmistrza