• Home
  • Lista aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczneOferta realizacji zadania publicznego

W załączniku zamieszczamy ofertę realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, spełniające warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami). Uwagi w sprawie ofert proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia ofert, na adres: ockf@poczta.fm
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące naszego regionu: od 01 czerwca, od godz. 7:30 do 02 czerwca, do godz. 7:30 prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu.


Ostrzeżenie meteorologiczne
Program Badań Statystycznych Statystyki Publiczne

Szanowni Państwo!

W ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na terenie całego kraju przeprowadzane są badania ankietowe:
- rolnicze,
- gospodarstw domowych,
- cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz

- cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych.

Za ich realizację i koordynację na terenie naszego województwa odpowiada Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, czyli przeprowadzanymi
w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych. Uczestnicy badania stają się reprezentantami całej zbiorowości.
O tym, że zostaliśmy wylosowani do badania jesteśmy zazwyczaj informowani listownie (list Prezesa GUS).
Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – odwiedzając ich w domach lub nawiązując kontakt telefoniczny.

JAK ROZPOZNAĆ ANKIETERA?
Każdy ankieter posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta w celu potwierdzenia swojej tożsamości.


Mieszkanie za remontMieszkanie za remont

Ostrzeżenie meteorologiczneDzień MatkiOstrzeżenie meteorologiczne 21.05.2024Burmistrz Oławy zaprasza mieszkańców na spotkanie w ramach programu „Czyste Powietrze”