• Home
  • Lista aktualności

Badanie ankietowe GUS - Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski trwają badania ankietowe: 
·         Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR 
·         Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S
Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane będą wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. 


MOPS w Oławie - ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie poszukuje pracowników na stanowiska urzędnicze.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - Powiat Oławski

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Oławskim.

Ostrzeżenie meteorologiczne 26.06.2023Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza VI nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników można składać w tutejszym Ośrodku do dnia 04.07.2023 r. (data wpływu do Ośrodka). Wnioski do Programu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/. Aktualnie prowadzony jest nabór na 7 wolnych miejsc dla opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (oraz dla asystentów dla nich). Bliższych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 515-911-433 lub 503-983-942.
W rekrutacji będą brane pod uwagę również wszystkie złożone po 15.06.2023 r. karty zgłoszenia kandydatów na uczestników (do edycji Programu na rok 2023). Po weryfikacji złożonych wniosków uczestnicy zostaną pisemnie poinformowani o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do Programu.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymanych od Ministra. Dofinansowanie i całkowita wartość inwestycji to kwota 225.216,00 zł.
Uczestnik Programu, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.


Ostrzeżenie meteorologiczne 23.06.2023Program dla seniorów - "Opaski bezpieczeństwa"


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że przystąpił do realizacji programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, tj. do Modułu II Programu, w ramach którego, do zakupionych w 2022 r. 125 urządzeń , tzw. "Opasek bezpieczeństwa" dokupiona zostanie usługa całodobowego monitoringu.


MOPS w Oławie - ogłoszenie o możliwości pobytu w mieszkaniu chronionym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez 3 osoby wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym.


Ostrzeżenie meteorologiczne 20.06.2023Wybory na ławników do Sądu Rejonowego w Oławie na kadencję 2024-2027

Rada Miejska w Oławie – na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) – do końca października 2023 r. wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Oławie na kadencję 2024-2027.

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu na podstawie art. 161  § 1 i § 2 ww. ustawy – wystąpił do Rady Miejskiej w Oławie o dokonanie wyboru ławników w ilości 2 ławników do rozpoznawania w sprawach rodzinnych.

 Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata są dostępne:
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.olawa.pl
  • w punkcie informacji Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 15
  • w Biurze Rady Miejskiej, Rynek - Ratusz Ip. pok. 115 w godz. urzędowania.

Zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w terminie do 30 czerwca 2023 roku w godz. od 07:30 – 15:30. w Biurze Rady Miejskiej Rynek - Ratusz Ip. pok. 115.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr  tel. 71 301 10 09 lub 71 301 10 10.