• Home
  • Lista aktualności

Wybory do Izb Rolniczych

Burmistrz Miasta Oława informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku zarządziła wybory do izb rolniczych w tym do Dolnośląskiej Izby Rolniczej.


Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Oławie

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Oławie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – REFERENT DS. PŁAC. Wszelkie informacje nt. naboru są dostępne na stronie internetowej: https://www.bip.zos.olawa.ig.pl/webcm w zakładce „Ogłoszenia”.

Termin składania dokumentów: do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.


Budżet Obywatelski Miasta Gminy Oława na 2024 rok

Dzisiaj rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego.
W drugiej edycji na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok przeznaczamy kwotę 300 000 złotych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły zarówno w obszarze zadań inwestycyjnych, jak również tych o charakterze społecznym, kulturalnym czy integracyjnym.


Nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

1 czerwca 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw - Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, które maja pomysł na działania lokalne, chcą zrobić ciekawe wydarzenie, szukają sposobu na rozwijanie zainteresowań, mieszkają i działają na terenie Dolnego Śląska.

Komunikat MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie  informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez 3 osoby wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym utworzonym w Oławie przy ul. Sienkiewicza 5/1A, w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza V nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników można składać w tutejszym Ośrodku do dnia 15.06.2023 r. (data wpływu do Ośrodka). Wnioski do Programu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/. Aktualnie prowadzony jest nabór na 7 wolnych miejsc dla opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (oraz dla asystentów dla nich). Bliższych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 503-983-942. W rekrutacji będą brane pod uwagę również wszystkie złożone po 18.05.2023 r. karty zgłoszenia kandydatów na uczestników (do edycji Programu na rok 2023). Po weryfikacji złożonych wniosków uczestnicy zostaną pisemnie poinformowani o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do Programu. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymanych od Ministra. Dofinansowanie i całkowita wartość inwestycji to kwota 225.216,00 zł. Uczestnik Programu, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.
 


Rekrutacja na kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór na kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Raport o stanie Gminy Miasto Oława za 2022 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej został opublikowany "Raport o stanie Gminy Miasto Oława za 2022 rok". W debacie nad raportem podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dn. 31.05 br. w Sali Rajców, mają prawo uczestniczyć mieszkańcy Oławy.


Komunikat - planowane zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy Brzeskiej

W związku z planowanym przystąpieniem do robót rewitalizacyjnych w pierwszej dekadzie czerwca br. nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy Brzeskiej. Rozpocznie się wymiana sieci wodociągowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie. Prace związane z wodociągiem będą wykonywane przez okres ok. 1,5 - 2 miesięcy. W tym czasie nastąpi również rozpoczęcie prac związanych z wymianą gazociągów. Po wykonaniu tych robót lub nawet w trakcie ich wykonywania rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej, budową nowego oświetlenia ulicznego oraz z wymianą nawierzchni. Ulica będzie zamknięta do zakończenia robót nawierzchniowych. Przyjmujemy wstępnie że taki stan może potrwać przez okres ok. 3 kwartałów. Będziemy starali się skrócić ten okres do minimum.


Oferta realizacji zadania publicznego Parnas

W załączniku zamieszczamy ofertę realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, spełniające warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami).